Новини

КОНЦЕПЦІЯ

21 травня 2008 року Кабінетом Міністрів України було схвалено розпорядження №731-р про затвердження Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми „Здорова нація” на 2009–2013 роки. Центр здорового способу життя разом з відповідними структурними підрозділами Міністерства також приймав участь в обговоренні проекту цього документу. Приміром, у кінцевому варіанті була врахована запропонована нами структура документу, надано аналіз впливу на здоров’я побутового та промислового травматизму, зазначено про потребу координації міжгалузевих заходів щодо впровадження здорового способу життя, які проводяться за рахунок об’єднання ресурсів держави, місцевих громад, громадських організацій та приватних структур.
Пропонуємо повний текст Концепції (публікується із урядового порталу http://www.kmu.gov.ua).

СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2008 р. № 731-р
КОНЦЕПЦІЯ
Загальнодержавної цільової соціальної програми “Здорова нація” на 2009—2013 роки
Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Спостерігається стійка тенденція до зниження рівня здоров’я населення України. Це призвело до того, що на сьогодні в державі середня тривалість життя громадян на 10—12 років нижча, ніж у країнах ЄС, а передчасна смертність, особливо серед чоловіків працездатного віку, є вищою в 3—4 рази. В Україні зафіксовано один з найвищих у світі показників природного зменшення населення (6,4 на тисячу осіб). За останні 15 років внаслідок депопуляції чисельність населення України скоротилася більш як на 5 млн. осіб.
Основними чинниками, які зумовлюють втрати працездатного населення, зменшення тривалості життя та підвищення рівня передчасної смертності в Україні, є неінфекційні хронічні захворювання, зокрема серцево-судинні (63 відсотків) та онкологічні (12 відсотків), а також різні види травматизму (8—9 відсотків).
Особливою загрозою майбутньому країни є нинішній стан здоров’я і спосіб життя дітей і молоді. Кожна п’ята дитина народжується з відхиленнями в стані здоров’я. У 90 відсотків школярів діагностуються різні захворювання.
Така ситуація становить реальну загрозу генофонду нації, безпеці України та стала пріоритетною проблемою загальнодержавного значення і вимагає адекватного рішення. Національні інтереси потребують нагального вжиття ефективних заходів для розв’язання соціально значущої проблеми запобігання захворюваності шляхом зміцнення здоров’я людей як найвищої соціальної цінності.
Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування
необхідності її розв’язання програмним методом
На сьогодні кризовий стан здоров’я громадян зумовлений такими факторами:
відсутнє суспільне усвідомлення цінності здоров’я нації та не сформована ефективна система стимулювання населення до збереження свого здоров’я;
незадовільний рівень компетентності, знань та вмінь керівників місцевих органів виконавчої влади і посадових осіб органів місцевого самоврядування щодо ефективності реалізації державної політики з охорони здоров’я населення в Україні. Відсутня система підготовки відповідних кадрів;
обмежена рухова активність. Гіподинамія характерна для більшості людей працездатного та літнього віку і є причиною виникнення багатьох хвороб. Лише 13 відсотків українців мають необхідний фізіологічно обумовлений рівень рухової активності, тоді як в країнах ЄС 40—60, а в Японії 70—80 відсотків. Рухова активність — один з основних факторів збереження та зміцнення здоров’я. Серед осіб, що займаються фізичною культурою та спортом, значно менше поширені тютюнокуріння, вживання алкоголю, наркотиків та ВІЛ/СНІД;
тютюнокуріння. Щороку від тютюнового диму помирає понад 100 тис. українців, з них більш як 10 відсотків — пасивні курці. За даними опитування (2005 рік), поширеність тютюнокуріння серед дорослих чоловіків в Україні (67 відсотків) є найвищою в Європі, серед жінок (більш як 20 відсотків) — найвищою в країнах СНД. Тютюнокуріння поширене серед підлітків, що з дитячого віку
ставить їх у нікотинову залежність;
вживання алкоголю. Понад 40 тис. українців щороку помирають від надмірного вживання алкоголю. Більш як 700 тис. — мають офіційно зареєстровану в медичних установах алкогольну залежність, реально — значно більше. За поширеністю вживання алкогольних та слабоалкогольних напоїв серед дітей шкільного віку Україна посідає одне з перших місць у світі, спостерігається тенденція до зростання дитячого алкоголізму.
З алкоголем пов’язана велика кількість не тільки хвороб, але і злочинів та соціальна напруга в сім’ї і побуті, а також значні втрати для економіки країни;
нераціональне та незбалансоване харчування. Воно є одним із найважливіших факторів ризику виникнення серцево-судинних та онкологічних захворювань, діабету, остеопорозу та інших патологічних станів;
травматизм. Щороку травми є причиною смертності 20 тис. українців, з них понад 10 тис. гинуть в дорожньо-транспортних пригодах. Рівень дорожньо-транспортного травматизму різко зростає.
Також проблемами є поширеність наркоманії та асоціальної поведінки молоді.
Комплексний підхід до збереження та зміцнення здоров’я людей на основі використання програмно-цільового методу потребує розроблення, затвердження та виконання протягом 2009—2013 років Загальнодержавної цільової соціальної програми “Здорова нація” (далі — Програма).
Мета Програми
Мета Програми полягає у створенні умов для зниження показників захворюваності, інвалідності та передчасної смертності, покращення якості та тривалості активного життя населення України завдяки впровадженню
здорового способу життя, що передбачає оптимальну рухову активність, раціональне харчування, здоровий сон, додержання гігієнічних правил, відмову від тютюнокуріння, вживання наркотиків та зловживання алкоголем, зниження рівня травматизму.
Визначення оптимального варіанта розв’язання проблеми на основі порівняльного аналізу можливих варіантів
Перший варіант. Збереження традиційної моделі охорони здоров’я, спрямованої на подолання наслідків ризикованої поведінки індивіда — лікування хвороб, включає епізодичні та розрізнені заходи з профілактики захворювань і формування здорового способу життя. Як засвідчує 15-річний досвід нашої країни та досвід провідних країн світу, це не дасть позитивного результату і ще більше загострить нинішню кризову ситуацію в Україні.
Другий варіант (оптимальний). Формування сучасної моделі запобігання захворюваності та передчасній смертності повинне здійснюватися на основі скоординованих міжгалузевих заходів щодо впровадження здорового способу життя та профілактики травматизму відповідно до світових стандартів за рахунок об’єднання ресурсів держави, місцевих громад, громадських організацій та приватних структур. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, економічний ефект від виконання програм здорового способу життя досягає співвідношення вигод-втрат як 8:1.
Шляхи і способи розв’язання проблеми, строк виконання Програми
Протягом 2009—2013 років передбачається здійснити комплекс заходів, спрямованих на:
формування нових цінностей та орієнтацій суспільства і країни на збереження і зміцнення здоров’я людей шляхом:
– впровадження в практику результатів спеціальних наукових досліджень з питань формування суспільної налаштованості на пріоритет здорового способу життя;
– популяризації здорового способу життя та подолання стану суспільної байдужості до здоров’я нації;
– розвиток національних та родинно-сімейних традицій здорового способу життя та виховання здорової дитини із широким залученням батьків до цього процесу;
– широкого впровадження соціальної реклами різних аспектів здорового способу життя в усіх засобах масової інформації та заборони усіх прямих та прихованих видів реклами алкоголю, тютюну, насильства тощо;
– залучення до пропаганди здорового способу життя громадських об’єднань, профспілок, роботодавців, авторитетних державних та громадських діячів, відомих спортсменів та митців;
– впорядкування обліку ігор, дозволених для продажу та використання в комп’ютерних клубах для дітей;
– встановлення
персональної відповідальності кер
івників усіх рівнів за створення умов для збереження та зміцнення здоров’я людей;
– запровадження органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування системи моніторингу стану здоров’я населення та створення умов для формування здорового способу життя;
– впровадження в систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників органів виконавчої влади всіх рівнів та посадових осіб органів місцевого самоврядування навчальних програм з державної політики у сфері охорони здоров’я населення;
– вивчення потреб територіальної громади та визначення ефективних постачальників оздоровчих послуг;
– широкого залучення громадськості та громадських організацій до формування державної політики у сфері збереження здоров’я нації та її впровадження;
формування соціальної та особистісної мотивації до збереження та зміцнення здоров’я шляхом:
– встановлення моральних видів заохочення для осіб, що ведуть здоровий спосіб життя та не хворіють, належним чином дбають про збереження здоров’я своїх дітей, формування сімейних традицій здоров’я;
– введення дієвої системи штрафів та заборон для зменшення впливу шкідливих чинників здоров’я;
створення кадрового потенціалу для збереження та зміцнення здоров’я людей шляхом:
– налагодження системи підготовки фахівців для кадрового забезпечення впровадження у практику технологій здорового способу життя;
– введення в класифікатор професій нових спеціальностей — фітнес-тренера, консультанта з питань здорового способу життя, фахівця з рекреації, лікаря з оздоровчо-превентивної медицини та інших;
залучення громадян України до регулярних занять фізичною культурою та спортом шляхом:
– формування переконання кожного українця в необхідності для нього рухової активності як невід’ємного чинника здорового способу життя та успішної життєдіяльності;
– створення умов для регулярної рухової активності заради зміцнення здоров’я з урахуванням інтересів, побажань, здібностей та індивідуальних особливостей кожного;
– забезпечення збільшення рівня охоплення дорослого населення оптимальною руховою активністю щодня до 30 хвилин;
– створення умов для фізичного виховання і масового спорту в усіх типах навчальних закладів в обсязі не менш як 5—6 годин рухової активності на тиждень;
– утвердження в суспільній свідомості впевненості, що фізична культура, масовий спорт сприяють розв’язанню багатьох соціальних та економічних проблем;
– удосконалення форми освітньої роботи з різними групами населення щодо рухової активності протягом усього життя;
– проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень у сфері збереження та відновлення здоров’я населення, широкого впровадження їх результатів у практику;
– створення нового та удосконалення існуючого науково-методичного та навчального забезпечення процесу використання рухової активності під час дозвілля різних груп населення;
– облаштування пішохідних та велосипедних доріжок, рекреаційних парків, спортивних споруд та інших місць для активного відпочинку населення;
сприяння раціональному харчуванню населення України шляхом:
– інформування населення про склад та безпечність харчових продуктів;
– забезпечення доступності безпечних харчових продуктів у достатній кількості та асортименті для кожної людини, задоволення її потреб у повноцінному харчуванні;
– підвищення рівня культури харчування з урахуванням національних традицій, збільшення в раціоні харчування частки овочів, фруктів, рослинних жирів, білого м’яса та риби, відмови від надмірного споживання жирів тваринного походження, солі, цукру, копчених та смажених продуктів;
– розроблення та прийняття комплексних заходів з поліпшення якості та підвищення культури харчування населення;
– інформаційної підтримки переваг здорового способу харчування;
зменшення шкідливого впливу тютюнокуріння на здоров’я населення шляхом:
– проведення широкої інформаційної підтримки здорового способу життя — розпочати інформаційні кампанії для населення про небезпеку активного та пасивного тютюнокурі
ння, його наслідки та способи захисту свого здоров’я від тютюнового диму;
– здійснення заходів щодо інформування споживачів тютюнових виробів про способи позбавлення від тютюнової залежності, надавати професійну допомогу особам, що не можуть самостійно подолати таку залежність;
– формування системи допомоги у лікуванні тютюнової залежності;
– звільнення громадських та робочих місць від тютюнового диму, встановлення персональної відповідальності за це керівників різного рівня;
– збільшення акцизних податків на тютюнові вироби;
– посилення відповідальності за порушення правил торгівлі тютюновими виробами;
зменшення негативних наслідків вживання алкоголю шляхом:
– розроблення та прийняття Закону України “Основи законодавства України щодо алкоголю та наркотиків”;
– затвердження на державному та місцевому рівні програми протидії алкоголю та наркотикам;
– запровадження сучасної профілактичної навчальної програми щодо шкідливих наслідків вживання алкоголю у загальноосвітніх навчальних закладах країни;
– введення в дію механізму чесного та високоякісного інформування населення про шкідливі наслідки вживання алкоголю, запровадження відповідних програм на робочих місцях та профілактичного навчання у вищих навчальних закладах країни;
– заборони вживання алкогольних та слабоалкогольних напоїв на робочих місцях та в громадських місцях (крім спеціально визначених), встановлення персональної відповідальності за це керівників різного рівня;
– заборони продажу алкогольних напоїв особам до 21 року, пива та слабоалкогольних напоїв — до 18 років;
зменшення впливу травм на життя та здоров’я людей шляхом:
– запобігання промисловому, побутовому та дорожньо-транспортному травматизму;
– підвищення безпеки дорожнього руху та внесення відповідних змін до Закону України “Про дорожній рух”;
– перегляду тарифів страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів перед третіми особами з метою належної компенсації витрат на лікування потерпілих в дорожньо-транспортних пригодах.
Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності
Виконання Програми дасть можливість:
збільшити середню тривалість життя чоловіків на два роки, а жінок на один рік;
знизити на 15 відсотків рівень смертності населення працездатного віку;
щороку зменшувати на 4—5 відсотків кількість травм у побуті, на виробництві та при дорожньо-транспортних пригодах;
створити умови для регулярної організованої рухової активності кожного жителя України заради зміцнення здоров’я з урахуванням його інтересів, побажань, здібностей та індивідуальних особливостей шляхом щорічного збільшення на 1—2 відсотки рівня охоплення населення руховою активністю щодня до 30 хвилин;
створити умови для забезпечення доступності безпечних харчових продуктів у достатній кількості та асортименті для кожного громадянина України, задоволення його потреби у повноцінному харчуванні;
зменшити негативні наслідки вживання алкоголю в суспільстві, в тому числі шляхом зниження на 100 відсотків рівня споживання міцних алкогольних напоїв дітьми у віці до 18 років;
створити умови, які сприятимуть зменшенню показників поширеності тютюнокуріння і наркозалежності та їх негативних наслідків серед дорослого населення з 41 до 25 відсотків.
Оцінка фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів, необхідних для виконання Програми
Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах, а також за рахунок інших джерел.