Видання » Стан та соціальний захист дітей

1. Актуальные проблемы современного детства: Сборник научных трудов. – М., 1992. – 70 с.

2. Волинець Л. С. Права дитини в Україні: проблеми та перспективи. – К.: Логос, 2000. – 74 с.
У монографії на основі аналізу наукової літератури, міжнародних і нормативних документів досліджуються процеси становлення норм Конвенції ООН про права дитини, узагальнюються дані про досягнуті успіхи, а також висвітлені труднощі, з якими стикається суспільство, втілюючи у життя положення цього документа. Наведені дані соціологічних опитувань дітей та батьків.

3. Державна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2002 року. – К.: Державний ін-т проблем сім’ї та молоді, 2003. – 232 с.

4. Дитинство в Україні: права, гарантії, захист (збірник документів): Частина І. – К.: АТ „Видавництво „Столиця”, 1998. – 248 с.
До збірника документів включені нормативні-правові акти (станом на 1 жовтня 1997 року), що регулюють питання щодо прав та обов’язків дітей і їх батьків чи осіб, які їх замінюють.
Збірник документів розрахований на працівників державних установ, органів культури, освіти, медицини, міліції, суду, прокуратури, адвокатури, вчених, викладачів, аспірантів і студентів навчальних закладів, а також широке коло громадян, які цікавляться проблемами соціального захисту дітей.

5. Діти вулиці: хто вони і як їм допомогти / Упоряд.: О. Главник, Н. Комарова. – К.: Главник, 2006. – 112 с. (Бібліотечка соціального працівника).
У книзі розкриваються концептуальні засади розуміння принципів розвитку бездоглядних і безпритульних дітей, шляхи допомоги дітям та реабілітації. Соціально-економічні перетворення в країні загострили проблему „дітей вулиці”, яка існувала завжди, але під іншою назвою – „педагогічно запущені діти”. Наростаючи поступово, не зазнаючи належного врегулювання з боку держави, сьогодні вона набула загальнонаціональних масштабів.
Матеріали книги будуть корисні психологам та соціальним працівникам, а також тим, хто цікавиться питаннями посилення системи захисту дитинства в Україні.

6. Захист житлових та майнових прав дітей: інформаційно-методичні рекомендації для працівників служб у справах неповнолітніх / Ж. В. Петрочко, Ю. М. Саєнко, Т. Ф. Прітченко та ін. – К., 2004. – 83 с.
В інформаційно-методичному посібнику розкриваються теоретичні та практичні засади захисту та забезпечення дотримання прав дітей на житло та майно.

7. Інформаційно-методичні матеріали з питань захисту прав дітей: Для фахівців притулків для неповнолітніх / О. В. Вакуленкуо. О. М. Денисюк, І. У. Жогло, Ж. В. Петрочко. – К., 2003. – 62 с.
Збірник містить деякі нормативно-правові документи з питань соціального захисту дітей, методичні матеріали з історії сучасного досвіду роботи з неповнолітніми та інформаційно-довідковий матеріал з питань діяльності притулків для неповнолітніх.
Розраховано на працівників служб у справах неповнолітніх, притулків для неповнолітніх, а також інших спеціалістів, які працюють з дітьми.

8. Конвенція ООН про права дитини. – К.: АТ „Видавництво „Столиця”, 1997. – 32 с.

9. Надання допомоги „дітям вулиці” та соціально незахищеним дітям і підліткам (інформаційно-методичний збірник) / За редакцією С. Толстоухової, К. Акстманн. – К., 2003. – 90 с.
Збірка підсумовує результати півторарічної діяльності 7 осередків Ліги соціальних працівників України за проектом „Надання допомоги „
дітям вулиці” та соціально незахищеним дітям і підліткам”, які впроваджують ідеї проекту у повсякдення.
Буде цікавим практичним соціальним працівникам, викладачам, котрі готують майбутніх фахівців соціальної роботи, студентам, волонтерам, усім, хто працює з кризовими категоріями дітей, молоді та сімей.

10. Організація відпочинку та оздоровлення дітей в Україні: Зб. нормат. документів та інформ. матеріалів / Упоряд. З. П. Кияниця, Ж. В. Петрочко, Л.Ю. Яременко, Л. І. Стрига – К.: Державний інститут проблем сім’ї та молоді, 2003. – 170 с.
До збірника включено чинні нормативні документи та інформаційно-методичні матеріали щодо відпочинку та оздоровлення дітей в Україні, окремо висвітлюється практика організації цієї роботи в Одеській області.
Розраховано на державних службовців та інших спеціалістів, що займаються питаннями оздоровлення і відпочинку дітей.

11. Періодична національна доповідь про реалізацію Україною положень Конвенції ООН про права дитини / Л. С. Волинець (кер. авт. кол.) та ін. – К., 1998. – 213 с.

12. Про становище дітей в Україні: Державна щорічна доповідь. – К., 1997. – 96 с.
Ця доповідь перша спроба комплексно подати і проаналізувати матеріали і відомості про становище дітей в Україні. Вона ґрунтується на офіційних даних державної статистики і звітності. У ній використані матеріали міністерств, а та також результати наукових досліджень.

13. Проблеми бездоглядності та безпритульності дітей: Тематична державна доповідь про становище дітей в Україні (за підсумками 2003 року). – К.: Державний ін-т розвитку сім’ї та молоді, 2004. – 240 с.
Мета доповіді – дослідження проблем бездоглядних і безпритульних дітей, які виховуються в умовах вулиці, аналіз діяльності держави щодо її розв’язання; привернення уваги суспільства до існуючих труднощів та прогнозування подальшого розвитку державної політики у цій сфері.

14. Разом до гармонії: розвиток дитини раннього віку. Методичний посібник / Авт.-упорядн.: І. В. Братусь, Н. В. Кошечко, О. Л. Нагула; За заг. ред. І. Д. Звєревої. – К.: Кобза, 2004. – 160 с.
Методичний посібник „Разом до гармонії: розвиток дитини раннього віку” підготовлено в рамках проекту „Залучення членів місцевих громад до впровадження адаптованої програми розвитку дітей раннього віку партнерської організації NIPPA (Північна Ірландія) – сприяння першим крокам”, який здійснювався за підтримки представництва Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. В ньому розкрито теоретичні та практичні основи розвитку дитини раннього віку, зроблено акцент на оволодінні прийомами й методиками виховання та розвитку. Подано методичні рекомендації щодо проведення практичних занять програми для батьків „Разом до гармонії: розвиток дитини раннього віку”.
Видання стане в пригоді педагогам, психологам, соціальним працівникам, соціальним педагогам, медикам, державним службовцям, представникам громадянських організацій, які працюють з сім’ями, дітьми та батьками.

15. Социальная помощь детям на улице: исследования и методические рекомендации. Опыт проекта ЮНИСЕФ «Дети улицы» в Украине 1997-2000.

16. Соціально-економічні проблеми дитинства в сучасному українському селі / Авт. кол.: Л. С. Волинець, А. Г. Зінченко, І. Б. Іванова, Н. М. Комарова, І. В. Пєша, С. М. Трусова. – К.: „Академпрес”, 1998. – 136 с.
У монографії на основі аналізу наукової літератури досліджуються історичні передумови соціально-економічних проблем дитинства в сучасному українському селі, визначаються сучасні тенденції соціального становища і адаптації сільської дитини, виділяються значущі її потреби. В результаті
проведеного моніторингу становища сільської дитини проаналізовано роль сім’ї і школи у формуванні особистості, досліджується роль праці у життєдіяльності дитини, виявляються негативні чинники, які перешкоджають її нормальному розвитку, визначаються психологічні складові відчуття щастя сучасними дітьми, а також розроблено пропозиції щодо поліпшення соціального становища сільської дитини.

17. Стан та соціальний захист сільських дітей: тематична державна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2004 р. – К.: Державний ін-т проблем сім’ї та молоді, 2005.
У доповіді досліджується становище сільських дітей, аналізується діяльність держави щодо забезпечення належних умов для їх соціального становлення; привертається увага суспільства до існуючих проблем, обґрунтовуються основні напрями роботи та заходи. Що сприятимуть ефективному захисту прав сільських дітей, подальшому розвиткові державної політики у цій сфері.