Видання » Збереження і зміцнення здоров’я

1. Бойченко Т., Колотій Н., Царенко та ін. Батькам про валеологію: Посібник для батьків старшокласників. – Київ: Прем’єр – Медіа. 2000. – 152 с.

2. Валеологізація навчально-виховного процесу через зміст початкової освіти (із досвіду роботи вчителів початкових класів загальноосвітньої школи № 33 м. Дніпропетровська) – Дніпропетровськ, 2000. – 164 с.
Посібник надає можливість вчителям початкових класів без додаткових годин, використовуючи лише предмети інваріативної частини, формувати валеологічне світосприйняття учнів.
Ця книга має практичне значення, в ній наведені приклади уроків, подано дидактичний матеріал, валеопаузи, позашкільні заходи. Робота з використанням даного посібника сприятиме творчому розвиткові учнів, підсиленню їх пізнавального інтересу, формуванню активної життєвої позиції щодо зміцнення власного здоров’я.

3. Валеологія в школі і вдома. Роль батьків у формуванні, збереженні і зміцненні здоров’я підлітків: Посібник для батьків / Бойченко Т., Колотій Н. та ін. – К., 1999. – 88 с.
Посібник присвячений підлітковому віку. Його завдання – допомогти зрозуміти особливості виховання підлітків, причини непорозумінь та невдач, які можуть виникнути у взаєминах батьків та дітей, підказати валеологічно обґрунтовані шляхи формування, збереження та зміцнення здоров’я підлітків.

4. Вікова фізіологія і валеологія. Лабораторний практикум / За редакцією П. Д. Палахтів: Навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошак М. І., 2005. – 208 с.
В посібнику подані розробки лабораторних занять з вікової фізіології і валеології у відповідності до нових програм цієї дисципліни, яка вивчається студентами на всіх факультетах закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації напряму 0107 – Педагогічна освіта. Велика увага приділена віковим особливостям функціонування ЦНС і вегетативних систем енергозабезпечення діяльності, акліматизації, біоритмам, проблемі статевого виховання та іншим питанням, які тісно пов’язані зі збереженням і зміцненням здоров’я людини.
Лабораторний практикум допоможе майбутнім освітянам набути необхідні знання, вміння і навички, необхідні їм для тестування рівня здоров’я школярів і його зміцнення шляхом формування переконань на ведення здорового способу життя.
Посібник призначений для студентів, учителів валеології, біології, БЖД, фізичної культури, методистів оздоровчих та реабілітаційних центрів.

5. Воронцова Т. В., Мацебула Н. В., Репік І. А. Основи безпеки життєдіяльності: Підручник для 5-го класу. – К,: Алатон, 2001. – 128 с.
Підручник „Основи безпеки життєдіяльності” виданий ЗАТ „Алатон” за участю редакції журналу „Барвінок”. Керівники проекту – кандидат технічних наук В. С. Пономаренко, І. М. Пархоменко.
На відміну від традиційних підручників, які використовують переважно оповідний стиль і пізнавальну складову навчального процесу, автори намагалися використати також емоційну і практичну складові, застосовуючи тренінгові методики, подаючи матеріал різними способами, щоб діти з різними типами сприйняття ефективно засвоювали навчальний матеріал.
Навчальний матеріал скомпоновано так, щоб теоретичні знання і практичні навички здобувалися не лише з текстових пояснень, але й у процесі продуктивної діяльності учнів (виконання завдань типу крос-тест, складання пам’яток за допомогою блок-систем, аналізу різноманітних ситуацій). Для відпрацювання навичок поведінки в небезпечних ситуаціях передбачено рубрики „Потренуйся” і „Небезпечно”.

6. Воронцова Т. В., Мацебула Н. В., Репік І. А. Основи безпеки життєдіяльності: Експериментальний підручник для 6-го класу. – К,: Алатон, 20
01. – 136 с.

Експериментальний підручник „Основи безпеки життєдіяльності” виданий ЗАТ „Алатон” за участю редакції журналу „Барвінок”. Керівники проекту – кандидат технічних наук В. С. Пономаренко, І. М. Пархоменко.
Підручник створено відповідно до програми ОБЖД як логічне продовження однойменного підручника для 5-го класу. Автори використали знайомі учням продуктивні методи навчання: складання пам’яток за допомогою блок-систем, використання тестів для перевірки знань, крос-тестів для самоконтролю та отримання додаткової інформації, запитань для дискусій.
Водночас у підручнику пропонуються нові методи: робота з таблицями, виготовлення секторних діаграм, створення антиреклам, обговорення літературних творів, огляд преси тощо.
Велику увагу приділено відпрацюванню практичних навичок: як користуватися велосипедом, виживати в природних умовах, надавати невідкладну медичну допомогу.
На думку авторів особливо важливим є останній параграф, який присвячено основам соціальної безпеки в середовищі підлітків – вихованню толерантності, співчуття, відповідальності, активної життєвої позиції.

7. Воронцова Т. В., Репік І. А. Основи безпеки життєдіяльності: Підручник для 7-го класу. – К,: Алатон, 2003. – 128 с.
Підручник „Основи безпеки життєдіяльності” підготовлений ЗАТ „Алатон” за участю редакції журналу „Барвінок”. Керівники проекту – кандидат технічних наук В. С. Пономаренко, І. М. Пархоменко.
Підручник створено відповідно до програми ОБЖД як логічне продовження однойменних підручників для 5-го і 6-го класів.
Найбільшу увагу присвячено проблемам підліткового віку: методам збереження психологічної рівноваги, умінню долати стрес, профілактиці вживання наркотиків та інших психотропних речовин, навичкам спілкування, розв’язання конфліктів, попередження дискримінації в учнівському середовищі.
Автори використали добре знайомі учням продуктивні методи навчання: складання пам’яток за допомогою блок-систем, використання тестів для перевірки знань, крос-тестів для самоконтролю та отримання додаткової інформації, запитань для дискусії, робота з таблицями, обговорення літературних творів, огляд преси.

8. Воронцова Т. В., Репік І. А. Основи безпеки життєдіяльності: Підручник для 8-го класу. – К,: Алатон, 2003. – 144 с.
Підручник „Основи безпеки життєдіяльності” підготовлено ЗАТ „Алатон” за участю Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) і редакції журналу „Барвінок”. Керівники проекту – кандидат технічних наук В. С. Пономаренко, І. М. Пархоменко.
Підручник створено відповідно до програми ОБЖД як логічне завершення циклу однойменних підручників для основної школи.
Він продовжує традицію застосування продуктивних методів навчання і доповнює їх новими (дебати, конкурси, „мозкові атаки”), рекомендує використання літературних творів, художніх фільмів і ресурсів Інтернету.
Увага учнів акцентується на оволодінні життєвими навичками, які формують здатність людини до позитивної поведінки, допомагають долати труднощі повсякденного життя, сприяють особистому розвитку, підвищенню рівня фізичної й соціальної компетентності, профілактиці шкідливих звичок.

9. Главник О. П. Як допомогти дітям і молоді у збереженні психічного здоров’я. – К.: Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. – Кн. 8. – 116 с. – (Серія „Формування здорового способу життя молоді”. У 14 кн.).
Монографія містить матеріали щодо деяких критеріїв психічного здоров’я та вікових особливостей психіки дітей і молоді, найбільш поширених джерел, з яких походять загрози психічному здоров’ю молодого покоління. Увазі читачів пропонуються досить нескладні практичні методи сприяння збереженню психічного здоров’я, які з успіхом можуть використовувати не лише спеціально підготовлені професіонали-психологи, а й соціальні педагоги, соціальні працівники, інші фахівці, які беруть участь у розробці та реалізації соціальних проектів, спря
мованих на формування здорового способу життя в дитячому та молодіжному середовищі. профілактику виникнення психологічних проблем і відхилень у нормальному розвиткові. Наведені методичні матеріали для проведення тренінгів щодо сприяння збереженню психічного здоров’я як невід’ємної частини загального процесу формування у молоді й дітей потреб і навичок здорового способу життя. Видання розраховане на широке коло спеціалістів різних галузей, які беруть участь у роботі щодо збереження і зміцнення здоров’я молодого покоління.

10. Державна політика з охорони громадського здоров’я в Україні: Навчальний посібник / За ред. І. М. Солоненка, Л. І. Жаліло. – К.: Вид-во НАДУ, 2004. – 116 с.
Навчальний посібник присвячений актуальним проблемам державної політики з покращення громадського здоров’я та медичної допомоги в Україні. Аналізуються теоретико-методологічні засади, розглядаються прогностичні моделі, а також нові технології регіонального управління в галузі охорони громадського здоров’я, порівнянню його з аналогічними процесами у високорозвинених країнах світу. Наводиться огляд державної політики з формування здорового способу життя.
Адресується слухачам, викладачам, аспірантам та науковцям Національної академії державного управління при Президентові України, а також усім зацікавленим у розв’язанні проблеми покращення здоров’я нації засобами оптимізації галузевого управління.

11. Життя та здоров’я: Навчальний посібник для 8 (9) кл. загальноосвіт. школи / Н. Ю. Максимова, К. Л. Мілютіна, В. М. Піскун. – К.: „Знання”, 1998. – 160 с.
Усі люди хочуть бути здоровими, але не кожний усвідомлює, що своєю поведінкою він повсякчас або зміцнює, або руйнує своє здоров’я. Сподіваємось, що даний підручник з валеології допоможе вам навчитися відповідно ставитися до своїх вчинків, стосунків з оточуючими, до свого здоров’я і життя в цілому.

12. Здоров’я дітей та жінок в Україні / Богатирьова Р., Бердник О., Ворник Б. та ін. – К., 1997. – 152 с.
Ця публікація є доповіддю-звітом за результатами роботи над проектом „Українська ініціатива з охорони здоров’я”, виконаним за участю Кабінету Міністрів України і за сприяння ПРООН, ЮНІСЕФ, Світового банку та Всесвітньої організації охорони здоров’я в 1996–1997 рр. Фахівцями Міністерства охорони здоров’я у співпраці з Державним комітетом статистики України та Національною академією наук України. Мета доповіді – допомога уряду України у формуванні політики охорони здоров’я в умовах переходу до ринкової економіки, який супроводжується глибокою соціально-економічною кризою. У доповіді викладені економічні передумови формування сучасного стану здоров’я населення України, особливості демографічної кризи, проведений аналіз умов життя сімей та їх впливу на здоров’я і дітність. У центрі уваги доповіді знаходиться здоров’я дітей і жінок, включаючи репродуктивне здоров’я та планування сім’ї. Значна увага приділена впливу на здоров’я погіршення кількісних і якісних показників харчування, забруднення навколишнього середовища. Спеціальні розділи присвячені стану системи охорони здоров’я та поточній і запланованій іноземній технічній допомозі Україні в галузі охорони здоров’я дітей і жінок. Доповідь ґрунтується на використанні матеріалів державної та галузевої статистики, результатах соціологічного обстеження „Здоров’я-1996”, проведеного у рамках Проекту Київським міжнародним інститутом соціології у жовтні-листопаді 1996 р. На основі здійсненого аналізу зроблені висновки і рекомендації щодо формування ефективної політики в галузі охорони здоров’я дітей і жінок, визначені пріоритетні напрямки для залучення іноземної технічної допомоги.

13. Здоров’я молоді: стан, проблеми, перспективи: Тези доповідей (матеріали районної науково-практичної конференції) ). – Шпола, 2004. – 37 с.

16. Лозинський В. С. Учіться бути здоровими. – К., 2004. – 160 с.
У книзі розглянуто результати досліджень провідних фахівців із не медикаментозних методів оздоровлення. Використовуючи подані дані про рухову активність. Раціональне харчування. Загартовування, психофізіобіоенергетичну саморегуляцію можна відновити втрачене здоров’. Зберегти молодість, красу3, силу. Досягти активного довголіття, позбутися багатьох хвороб і чинників ризику. Рекомендуються також різні популярні засоби та прийоми само оздоровлення.
Книга розрахована на всіх, хто піклується про своє здоров’я. Та на лікарів-пропагандистів здорового способу життя.

17. Медичний вісник Черкащини: Інформаційно-аналітичне видання. – 2003. – № 9.

18. Основи здоров’я (Експериментальний посібник для учнів) (ІІ віковий рівень) / Бойченко Т., Колотій Н. – К.: Державний інститут проблем сім’ї та молоді; Український інститут соціальних досліджень, 2004. – 112 с.
Експериментальний посібник „Основи здоров’я” (ІІ рівень) розрахований на учнів 7–8 класів, які починають вивчення курсу. Посібник містить матеріали стосовно фізичної, соціальної, психічної і духовної складових здоров’. Кожний розділ представлений теоретичними матеріалами та практичними завданнями, які допоможуть учням дізнатися про здоров’я та сформувати навички здорового способу життя.

19. Оцінка ефективності програм „Здоров’я та розвиток молоді” 1997–2001 рр. / О. О. Яременко (кер.), О. Р. Артюх, О. М. Балакірєва – К., 2002.
Видання узагальнює досвід реалізації програми „Здоров’я та розвиток молоді” в Україні та представляє результати оцінки ефективності проектів, реалізованих за сприяння ЮНІСЕФ у 1997-2001 рр.

20. Паросток. Журнал для дітей: екологія, валеологія, біологія.

21. Плахтій Д. П., Савчук А. М., Підгорний В. К., Бурдейний І. М. Безпека життєдіяльності в запитаннях і відповідях: Навчальний посібник / За ред.. П. Д. Плахтія. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошак М. І., 2005. – 256 с.
В навчальному посібнику представлені запитання і відповіді з курсу безпеки життєдіяльності для закладів освіти ІІ-ІV рівнів акредитації. У відповідності до навчальних стандартів цієї дисципліни в посібнику дані відповіді на запитання ідентифікації небезпечних і шкідливих чинників в системі „людина–середовище існування”. Значна увага приділена питанням попередження впливу негативних чинників на організм людини, основами ліквідації наслідків їх впливу на організм в побутовому та виробничому середовищах в умовах мирного часу і в умовах виникнення надзвичайних ситуацій.
Розраховано на студентів вищих навчальних закладів різних форм навчання, викладачів, учнів загальноосвітніх шкіл та усіх, хто цікавиться питаннями безпеки життєдіяльності та здорового способу життя.

22. Репродуктивне та статеве здоров’я підлітків в Україні (ситуаційний аналіз). – К., 1999. – 92 с.
Ця публікація є звітом за результатами роботи над проектом „Репродуктивне та статеве здоров’я підлітків в Україні (ситуаційний аналіз)”, виконаним Українською Асоціацією планування сім’ї за участю Міністерства охорони здоров’я, Міністерства освіти, Державного Комітету у справах сім’ї та молоді при фінансовій підтримці Всесвітньої організації охорони здоров’я та Фонду Народонаселення ООН в 1998–1999 рр. У співпраці з Державним Комітетом статистики та Інститутом економіки НАН України.
Мета звіту – допомога Уряду України у формуванні політики охорони здоров’я підлітків. Дане дослідження є першим з серії досліджень стану здоров’я підлітків.

23. Савченко О. Я., Бойченк
о Т. Є., Колотій Н. М., Царенко А. В. Основи здоров’я. Робочий зошит. Для 1 кл. – К.: КІМО, РУТА, 2001 – 72 с.

24. Соціальне оточення та самопочуття підлітків / О. Балакірєва (кер. авт. кол.), О. Артюх, О. Петрунько, О. Яременко. – К.: Державний ін-т проблем сім’ї та молоді, 2002. – Вип. 2. – 38 с. (Серія: Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді. У 3 вип.).
У брошурі висвітлюються вплив і роль сім’ї як фактора соціалізації підлітків, спілкування з однолітками і друзями як спосіб самовираження та шкільного оточення як середовища формування емоційної сфери підлітків. Підготовлено за матеріалами опитування української молоді „Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді”.
Видання буде корисним для соціальних працівників, волонтерів, вчителів, батьків, молоді, журналістів та всіх, хто працює з молоддю та підлітками, цікавиться проблемами формування здорового способу життя молодого покоління.

25. Сучасні технології збереження і зміцнення здоров’я: Матеріали наук.-практ. конф., Київ, 27 жовтня 2005 р. – К.: ПП „ППНВ”, 2005. – 154 с.
Матеріали науково-практичної конференції присвячені питанням профілактики захворювань та формуванню здорового способу життя. Висвітлені медичні, психологічні та соціальні проблеми зміцнення і збереження здоров’я населення, зокрема молоді.
Запропоновані організаційно-методичні, наукові та практичні рекомендації призначаються фахівцям та керівникам організацій та установ різних галузей, які вирішують питання профілактики соціально-небезпечних хвороб та зміцнення здоров’я населення.

26. Царенко А. В., Яцук Г. Ф. Валеологія: Підручник для 8–9 кл. серед. загальноосвіт. шк. – К.: Ґенеза, 1998. – 136 с.
Цей пробний посібник рекомендовано для учнів 8–9-х класів середніх загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів, а також студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації на базі неповної середньої освіти, які вивчають курси „Валеологія”, „Біологія”, „Біологія людини”, „Людина та її здоров’я”. У посібнику викладено переважно теоретичні аспекти педагогічної валеології, передусім ті, які недостатньо або суперечливо висвітлено в інших виданнях. Матеріали, наведені у посібнику, інтегруються між собою, та зі шкільним курсом „Біологія людини”, доповнюючи і поглиблюючи знання учнів. Пропонований посібник стане у пригоді всім, хто прагне бути здоровим.

27. Цікаво про здоров’я. – Березне, 2004.