Видання » Молодіжна політика та проблеми молоді

1. Виховання національного свідомого, патріотично зорієнтованого молодого покоління, створення умов для розвитку як чинник забезпечення національних інтересів України: аналітично-інформаційні матеріали. – К.: Державний інститут проблем сім’ї та молоді, 2003. – 191 с.

2. Головатий М. Ф. Молодіжна політика в Україні: проблеми оновлення. – К.: Громадська думка, 1993. – 237 с.
У монографії аналізується досвід формування і реалізації молодіжної політики в Україні в 70-80 роки. Виявляються його позитивні моменти та негативні наслідки. Досліджується особливості сучасної молодіжної політики в Україні.
Для науковців, спеціалістів з проблем молоді.

3. Методичні рекомендації щодо розробки та впровадження молодіжними громадськими організаціями соціальних проектів / Державний ін-т проблем сім’ї та молоді. – К., 2004. – 50 с.

4. Міжнародна наукова студентська конференція „Соціально-правові, економічні та духовні аспекти розбудови громадянського суспільства у країнах Співдружності Незалежних Держав” / Зб. Тез. – Київ: АПСВ, 2003.
На сторінках цього збірника тез широко висвітлені правові, соціальні, економічні, культурні, профспілкові, релігійні, духовні й історичні проблеми, що турбують молодих людей в Україні, Росії та Білорусі.

5. Молодежный информационный центр: Учебный модуль
Этот учебный модуль для тех молодых людей, которые понимают, что живут в информационном обществе, и хотят работать с информацией для того, чтобы научиться разрешать свои личные проблемы и проблемы своих сверстников.

6. Молодежь Украины: состояние, проблемы, пути решения: Сборник научных публикаций УкрНИИ проблем молодежи по итогам выполнения научных программ и проектов в 1991 г. – К., 1992.

7. Молодь України: для неї і про неї – К., 1993.
Збірник містить матеріали і статистичні дані, що відтворюють сучасний стан, інтереси та проблеми молоді України. Підготовлений фахівцями Українського науково-дослідного інституту проблем молоді та вченими інших інститутів та наукових установ України, працівниками Міністерства України у справах молоді і спорту.

8. Молодь України: стан, проблеми, шляхи розв’язання: Збірник наукових публікацій Українського інституту соціальних досліджень за підсумками виконаних наукових програм і проектів у 1997 р. Вип. 7. – Х.: НВФ „Студцентр”, 1998. – 156 с.

9. Нове покоління незалежної України (1991-2001 роки): Щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України. Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2001 р.). – К.: Державний ін-т проблем сім’ї та молоді, 2002. – 211 с.

10. Особливості зовнішньої трудової міграції молоді в сучасних умовах / О. М. Балакірєва (кер. авт. кол.), О. О. Яременко, О.Г. Левцун та ін. – К.: Державний ін-т проблем сім’ї та молоді, 2004. –124 с.
У монографії представлені результати соціологічного дослідження, проведеного Державним інститутом проблем сім’ї та молоді у 2003 року на замовлення та за підтримкою Міністерства України у справах сім’ї, дітей та молоді. Пропоноване дослідження є спробою комплексного вивчення зовнішньої трудової міграції серед молоді України. Розглядаються питання щодо того, чи задовольняє молодь якість здобутої освіти та обрана робота на батьківщині. З’ясовуються мотиви виїзду на роботу за кордон. Особливості пошуку р
оботодавця й оформлення виїзду до країн далекого зарубіжжя, готовність молоді працювати нелегально. Проводиться аналіз попиту на робочу силу за кордоном (фахова та географічна специфіка), умов праці працівників-мігрантів. Пропонуються рекомендації, спрямовані на вдосконалення державної молодіжної політики, які мають сприяти реалізації молоддю свого трудового потенціалу.
Видання призначено для працівників установ, які надають послуги щодо працевлаштування (державної служби зайнятості, молодіжних центрів праці тощо), соціальних служб для молоді, громадських організацій, закладів освіти, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також для широкого кола фахівців, котрі сприяють становленню молоді, її інтеграції в економічні відносини та виходу на ринок праці, допомагають вирішувати проблеми працевлаштування.

11. Права та гарантії студента: Зб. Нормативно-правових документів / Укл. Г. Ф. Труханів, С. М. Романюк, А. ТІ. Кириленко, О. С. Цибін. – К.: Четверта хвиля, 2005. – 380 с.
У книзі зібрано діючі в Україні нормативно-правові документи станом на 1 грудня 2005 року., в яких зазначено права, гарантії та обов’язки студентів, що поширюються на період здобуття ними вищої освіти. Видання покликане підвищити рівень знань студентів з питань правових відносин і зменшити кількість випадків порушень прав студентів.

12. Про становище молоді в Україні (за підсумками 1998 року). Щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України. – К., 1999. – 154 с.

13. Про становище молоді в Україні (Щодо підтримки молодої сім’ї, посилення соц. захисту дітей та молоді у 2001-2006 рр.): Щоріч. доп. Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України / Т. В. Безулик, А. І. Білий. Є. І. Бородін та ін. – К.: Гопак. 2006. – 360 с.
Доповідь вирішує такі завдання: оцінка становища молоді України у демографічному вимірі; аналіз економічної активності молоді та соціальне становище молоді і молодих сімей в Україні; оцінка освітнього потенціалу української молоді; спосіб життя української молоді; система ціннісних орієнтацій молоді; політична та громадська активність молоді; основні підсумки реалізації державної політики щодо соціального захисту дітей та молоді. Підтримка молодої сім’ї впродовж 2001-2006 рр.; запропоновано шляхи поліпшення діяльності органів державної влади щодо створення середовища сприятливого для розвитку молодого покоління України.

14. Проблеми молоді сьогодні. За результатами соціологічних досліджень 2003 року / За заг. ред. А. О. Бучака. – Рівне, 2003. – №7 – 55 с.

15. Проблеми соціального захисту молоді в умовах зміни соціально-економічних відносин: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції – К., 1993.
До збірки включені матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Проблеми соціального захисту молоді в умовах зміни соціально-економічних відносин” (Київ, 25-28 листопада 1992 р.).

16. Соціальні проблеми працевлаштування молоді: Аналітичний звіт / О. М. Балакірєва (керівник авт. кол.), О. О. Яременко, О. В. Валькована, В. В. Онікієнко та ін. – К.: Державний ін-т проблем сім’ї та молоді, 2004. – 132 с.
У науковому звіті представлені результати соціологічного дослідження, проведеного Державним інститутом проблем сім’ї та молоді у лютому-березні 2004 року на замовлення та за підтримки Міністерства України у справах сім’ї, дітей та молоді. Матеріали дослідження містять інформацію про проблеми соціального характеру, які пов’язані з працевлаштуванням молоді. З’ясовуються передумови і чинники, що сприяють або перешкоджають інтеграції молоді у ринок праці, її адаптації до нового статусу –
працівника; питання соціальних гарантій та необхідності підтримки з боку держави. Проводиться ґрунтовний аналіз діяльності установ та організацій. Що надають послуги у працевлаштуванні.