Видання » Формування здорового способу життя у молодіжному середовищі

16. Малятко-здоров’тко (лялькова вистава) ). – Шпола, 2004.

17. Мамина помічниця: сценарій. – Городище, 2004.

18. Методичні рекомендації по проведенню тренінг-курсу для підлітків з питань просвітницької роботи щодо здорового способу життя: Навчально-методичний посібник. – К.: Навчальна книга, 2002. – 47 с.
Методичні рекомендації – це складова частина тренінг-курсу, який розроблено у рамках Програми „Сприяння просвітницькій роботі „рівний – рівному” серед молоді України щодо здорового способу життя”, що реалізується Міністерством освіти і науки України. Академією педагогічних наук України, ПРООН (Програмою Розвитку Організації Об’єднаних Націй), ЮНЕЙДС (Об’єднаною Програмою ООН з питань ВІЛ/СНІДу).
Методичні рекомендації по проведенню тренінг-курсу для підлітків з питань просвітницької роботи щодо здорового способу життя спрямовані на підготовку фахівців, навчання спеціалістів, які працюють з молоддю, у сфері охорони здоров’я, освіти, інформаційних технологій, розваг тощо, а також підлітків-інструкторів; оволодіння знаннями,; формування умінь і навичок, які сприятимуть усвідомленому вибору правильних варіантів поведінки підлітків щодо здорового способу життя; розвиток установок на усвідомлення потреб і мотивів визначення ролі педагогів-тренерів, підлітків-інструкторів у формуванні здорового способу життя.
Методичні рекомендації розраховано на практичних психологів, соціальних педагогів, педагогічних працівників шкіл та позашкільних закладів.

19. Ми – за здоровий спосіб життя! Збірка віршів та творів профілактичного спрямування. – Шпола, 2004.

20. Моніторинг і оцінка діяльності з формування здорового способу життя / О. М. Балакірєва, О. О. Яременко, Р. Я. Левін та ін. – К.: Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. – Кн. 11. – 152 с. – (Серія „Формування здорового способу життя молоді”. У 14 кн.).
У колективній монографії наведено основні теоретичні положення сучасного розуміння моніторингу та оцінки соціальних проектів; алгоритм, складові й методи цієї діяльності, застосовані в практиці реалізації українсько-канадського проекту „Молодь за здоров’я–2”. Презентовано конкретні резуль
тати моніторингу й оцінки цього проекту, які дозволяють судити про ефективність запровадженого підходу, його можливості щодо поточного аналізу і, в разі потреби, коригування окремих видів проектної діяльності, підсумкового оцінювання досягнень проекту загалом на основі об’єктивних даних. Подаються матеріали тренінгу для учасників реалізації соціальних проектів із формування здорового способу життя молоді.
Видання розраховане на соціальних працівників, соціальних педагогів, спеціалістів інших галузей, які беруть участь у плануванні, розробці й практичному впровадженні комплексних соціальних проектів та окремих профілактичних заходів, спрямованих на формування у молоді та дітей потреб і навичок здорового способу життя, а також на широке коло спеціалістів, причетних до роботи щодо збереження і зміцнення здоров’я молодого покоління громадян України.

21. Морально-етичні імперативи та розважально-рекреаційна сфера в сучасному українському суспільстві / Алексєєва А. В., Бондар Т. В., Галустян Ю. М. та ін. – К.: Державний інститут проблем сім’ї та молоді, 2005. – 104 с.
У монографії висвітлено систему морально-етичних імперативів і ціннісних орієнтацій населення України в сучасних умовах, охарактеризовані мотиваційні чинники розважально-рекреаційної сфери та наведені культурно-дозвіллєві потреби українського населення.
Для державних службовців, соціальних працівників, спеціалістів галузі культури, сім’ї, дітей та молоді, викладачів і студентів гуманітарних спеціальностей, а також усіх зацікавлених тематикою культури і дозвілля.

22. Навчання здоровому способу життя на засадах розвитку навичок через систему шкільної освіти: оцінка ситуації / О. М. Балакірєва (кер. авт. кол.), Л. С. Ващенко, О. Т. Сакович та ін. – К.: Державний ін-т проблем сім’ї та молоді, 2004. – 108 с. . (кількість –3)
У монографії розглядаються актуальні питання формування і розвитку в підлітків та молоді життєвих навичок, необхідних для того, щоб відтворювати здоровий спосіб життя, звертатися за необхідними послугами та створювати здорове середовище.
На основі аналітичного дослідження розкриваються зміст та напрямки освіти в галузі здоров’я на основі набуття життєвих навичок, характеризується стан та досвід цієї роботи у межах різних програм, проектів та методик, даються рекомендації щодо впровадження її принципів у практику діяльності системи шкільної освіти.
Розрахована на педагогів, організаторів навчальної та виховної роботи серед дітей та молоді.

23. Наше здоров’я – багатство України (роботи переможців дитячого малюнка в рамках українсько-канадського проекту „Молодь за здоров’я-2”). – Березне, 2003.

24. Наше здоров’я – багатство України: Роботи переможців дитячого малюнка в рамках українсько-канадського проекту „Молодь за здоров’я – 2”. – Березне, 2003.
Своїми малюнками юні художники образно показують, як добре бути здоровим. Дають змогу уявити і побачити до яких важких хвороб, бід, трагедій призводять шкідливі звички. Своєю творчістю вони закликають обирати здоровий спосіб життя.

25. Оржеховська В. М., Пилипенко О. І., Андрущак Л. І. Концепція освіти „рівний – рівному” щодо здорового способу життя серед молоді України: Навч.-метод. посібник. – К.: Навч. книга, 2002. – 23 с.
Концепція освіти „рівний – рівному” – це основа тренінг-курсу, який розроблено у рамках Програми „Сприяння просвітницькій роботі „рівний – рівному” серед молоді України щодо здорового способу життя”, що реалізується Міністерством освіти і науки України. Академією педагогічних наук України, ПРООН (Програмою Розвитку Організації Об’єднаних Націй), ЮНЕЙДС (Об’єднаною Програмою ООН з питань ВІЛ/СНІДу).
Концепція освіти „рівний – рівному” щодо здорового способу життя серед молоді України
має за мету сприяти розумінню дітьми і молоддю через просвітницьку роботу переваг здорового способу життя, стимулювати до самостійного й усвідомленого вибору життєвої позиції. Її завданням є допомогти молоді у визначенні шляхів своєї позитивної соціалізації, відмові від негативної поведінки та здобутті знань, умінь і навичок здорового способу життя.
Запропоновані матеріали розраховано на практичних психологів, соціальних педагогів, педагогічних працівників шкіл та позашкільних закладів.

26. Освітні програми формування здорового способу життя молоді. – К.: Український ін-т соціальних досліджень, 2005. – Кн. 5. – 120 с. – (Серія „Формування здорового способу життя молоді”. У 14 кн.).
У посібнику надано інформацію про основні засади освітніх програм формування здорового способу життя, валеологічну освіту в Україні, моделі, стратегії, методи освітніх програм формування здорового способу життя молоді, процесу оцінювання навчальних досягнень учасників, розкрито технологію тренінгу з питань розробки освітніх програм формування здорового способу життя молоді.

27. Підготовка соціальних працівників до формування здорового способу життя дітей та молоді: Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції. – Черкаси, 2006. – 220 с.
У збірнику висвітлюються сучасні підходи до глобальної проблеми людства – здоров’я людини і шляхи формування здорового способу життя, розуміння феномена здоров’я і його основних складових, а також шляхи, форми і методи підготовки фахівців із соціальної роботи до формування здорового способу життя дітей та молоді.

28. Підлітки і СНІД (виховна година). – Шпола, 2004.

29. Подорож до Країни Чистоти і Здоров’я (лялькова вистава). – Шпола, 2004.

30. Провесінь: Збірка творів учасників VIII фестивалю власної дитячої поезії – Березне, 2004.
Видання здійснено в рамках українсько-канадського проекту „Молодь за здоров’я – 2”.